FERTRAMIT

FERTRAMIT és una assessoria que, des de la seva fundació a l’any 1994 com a continuadora de l’activitat individual iniciada pels seus socis a l’any 1987, presta serveis multidisciplinars a petites i mitjanes empreses així com a autònoms i particulars. El nostre assessorament inclou les àrees de laboral i Seguretat Social, fiscal – contable i immobiliari, i té sempre caràcter personalitzat.

EL NOSTRE OBJECTIU: El nostre objectiu és proporcionar un servei integral i de màxima qualitat a un preu raonable.

LABORAL I S.SOCIAL

Consultes laborals i d’assessorament continuat en aquesta materia i gestió de nòmines.

FISCAL

Consultes i assessorament permanent en temes fiscals.

CONTABLE

Consulti tots els serveis que li podem oferir.

IMMOBILIARI

Gestions immobiliàries.

LABORAL I S.SOCIAL

 • Consultes laborals i d’assessorament continuat en aquesta material.
 • Gestió de nòmines i assegurances socials.
 • Declaració trimestral i anual de l’IRPF.
 • Legalització i alta de noves empreses.
 • Inspeccions de treball i seguretat social.
 • Tramitació de Prestacions de Jubilació, Invalidesa etc.
 • Procediments judicials d’acomiadament, invàlids, etc.
 • Aplaçaments extraordinaris.
 • Expedients de regulació d’ocupació.
 • Règims especials de la Seguretat Social.
 • Tràmits davant Organismes Oficials.

FISCAL

 • Consultes i assessorament permanent en temes fiscals.
 • Informació permanent de les novetats fiscals que les afecten.
 • Confecció i tramitació d’altes, baixes i modificacions en el cens fiscal.
 • Confecció i presentació de declaracions anuals de l’impost de renta de les persones físiques (IRPF).
 • Declaració trimestral i anual de l’IRPF de llogers.
 • Confecció i presentació de declaracions mensuals, trimestrals i anuals de l’I.V.A.
 • Confecció i presentació de la declaració Anual operacions > 3500€.
 • Confecció i presentació de la declaració d’Impost de Societats.
 • Càlcul i regularizació d’estimacions Objectives (Mòduls).
 • Confecció i presentació de qualsevol tipus de declaració fiscal (operacions intracomunitàries, retencions del capital mobiliari, etc) .
 • Reunions periòdiques amb el representant de l’empresa, per a realitzar el seguiment fiscal i econòmic.
 • Aplaçaments extraordinaris.
 • Inspeccions d’Hisenda.
 • Recursos davant la AEAT.

CONTABLE

 • Elaboració de tot tipus de contabilitats (activitats mercantils, no mercantils i professionals; estimacions directes i simplificades).
 • Disseny del pla contable adeqüat a l’empresa.
 • Control de l’actiu inmovilitzat i les seves amortitzacions.
 • Control de l’actiu inmovilitzat i les seves amortitzacions.
 • Preparació de llibres contables obligatoris per la seva legalització.
 • Disseny, organització i aplicació dels processos contables segons necessitats i objectius de l’empresa.
 • Disseny i tancament contable de l’exercici.
 • Emissió periòdica d’informes contables.
 • Confecció i Deposits de Comptes Anuals (Acta, Certificat de la Junta General de Socis i Memòria).
 • Recursos davant la AEAT.

IMMOBILIARI

 • Assessorament legal en matèria d’arrendaments.
 • Formalització de contractes i la seva legalització.
Contacte